Upphovsrätt

Utöver lagarna om patent, varumärken och andra rättigheter inom det s.k. industriella rättsskyddet finns det inom immaterialrätten ett helt annat närbesläktat rättsområde. Detta tar sikte på skydd för det andliga skapandet.

Den egentliga upphovsrätten regleras i Sverige genom den s.k. upphovsrättslagen (Svensk författningssamling 1960:729). Justitiedepartementet är ansvarigt för den lagstiftningen. Lagen ger dem som har skapat  litterära och konstnärliga verk vissa ensamrättigheter att bestämma över hur deras verk ska få användas. Ett ”verk” är varje resultat av andligt skapande oavsett i vilken form det finns (skönlitteratur, handböcker och andra skrifter, musik, konstverk, datorprogram, databaser etc.) allt under förutsättning att verket är ”originellt” dvs. är resultat av en individuell skapande insats som gör det unikt-

De rättigheter som varje upphovsman sålunda har till sitt verk är av två slag. De kallas för ekonomiska resp. ideella rättigheter. De ekonomiska rättigheterna är främst rätten att bestämma över varje kopiering eller framställning av exemplar av verket och vidare rätten att bestämma över t.ex. offentliga framföranden eller radio- och TV-utsändningar av verket. De ideella rättigheterna består i att en upphovsman kan begära att hans eller hennes namn ska anges i samband med att verket utnyttjas och att han eller hon kan motsätta sig att verket utsätts för behandling som är kränkande. Någon registrering eller andra formaliteter får inte krävas för skydd; detta skall vara automatiskt och uppstå i samma ögonblick som verket skapas. I de ekonomiska rättigheterna finns sedan inskränkningar som gör det möjligt t.ex. att göra några få exemplar för privat bruk, att citera etc. Upphovsrätten varar under upphovsmannens livstid och sedan 70 år efter dödsåret.

Skälen till att man har ett upphovsrättssystem är främst att stimulera det andliga skapandet och därigenom den samhälleliga utvecklingen och också att kunna skydda de avsevärda investeringar som görs i denna sektor. De s.k. copyrightindustrierna, dvs. exempelvis förlags- musik- eller filmindustrin, är en viktig del av samhällsekonomin. Det beräknas att de i industriländerna svarar för mellan 5 och 7 % av  bruttonationalprodukten.

Upphovsrätten är ett internationellt rättsområde. Genom olika internationella överenskommelser som Sverige är bundet av ger vi i Sverige skydd för verk från de nära 170 andra länder som är med i konventionerna och dessa ger i sin tur skydd åt svenska verk.

Upphovsrättens grundprinciper är mycket gamla men rätten har under årens lopp  anpassats till den teknologiska och samhälleliga utvecklingen. För närvarande är upphovsrätten ett turbulent område. Problem i dagens läge är t.ex. konflikten i relation till ”access to knowledge” och utvecklingsländernas uppfattning att skyddet i vissa hänseenden går för långt. I vårt land har vi framför allt debatten kring fildelningen.

/Henry Olsson, Justitiedepartementet

1 kommentar

Under upphovsrätt

Ett svar till “Upphovsrätt

  1. På prv.se finns grundläggande information om upphovsrätt. Det är ingen skyddsrätt som är registrerbar och upphovsrätten vilar inte under PRV:s ansvarsområde. Vi informerar om den på vår webbplats eftersom upphovsrätten utgör en del av immaterialrätten. Och vår information om immaterialrätt skulle bli ofullständig, utan den.
    /Anna Engquist, webbansvarig på PRV