Behövs nationella patentverk i framtiden?

Intressant ex

Varför vill man träffa ett ex? Någon som är färdig, någon som har slutat. Alison Brimelow klev av sin tjänst som EPO:s president den 1 juli i år, men när hon kommer till PRV för att under förmiddagen idag den 17 september svara på frågor från de som är intresserade, är det uppenbart att det är många som är intresserade av vad EPO:s ex-president har att säga.

Alison Brimelow bjuder frikostigt på sina erfarenheter och sina åsikter. För det finns aspeker som gör att det är en stor fördel med att vara ett ex. Du har hela erfarenheten med dig, du har haft möjlighet att få lite perspektiv och du är inte längre (lika) bunden av lojaliteter.

Alison Brimelow lyfter upp flera problemområden. Hon rör sig bekvämt mellan olika svåra ämnen och drar sig inte för att emellanåt sucka irriterat. Hon diskuterar EPO:s ansträngda ekonomi, att mängden patentansökningar som väntar på att bli granskade växer snabbare än man klarar att hantera, att det finns problem med att effektivisera patentsystemet och att hon skulle önska ett större engagemang från intressenter. Jag är nyfiken på hur Alison Brimelow ser på de nationella patentverkens roll i framtiden.

Behövs nationella patentverk i framtiden

Behövs nationella patentverk i framtiden? frågar jag Alison Brimelow. Hon använder det Brittiska patentverket för att illustrera. När man anslöt sig till EPO slutade Brittiska patentverket att rekrytera ingenjörer. Men i början av 90-talet, då det fortfarande kom in ca 30 000 ansökningar om året och personalstyrkan började minska insåg man att man behövde tänka om. Hon menar med det här att det fanns och fortfarande finns en stor efterfrågan på de nationella patentverkens tjänster. Att det i olika form finns uppgifter för de nationella patentmyndigheterna i Europa.

Sätta fingret på vilket värde man tillför

Hon uppmanar de nationella myndigheterna att analysera och tänka igenom vad de är till för; att sätta fingret på vilket värde man tillför. En liten patentmyndighet kan inte göra anspråk på att ha både full bredd och fullt djup. Det är ju det som är EPO:s styrka, som, menar Brimelow, ingen patentmyndighet i Europa kan matcha idag. Det finns andra saker de nationella myndigheterna är bra på, och det är just detta som Brimelow menar fordrar analys och eftertanke. Kanske har man en lokal industri med en teknik som man är specialiserad på, kanske finns det andra omständigheter som gör att man har bättre förutsättningar inom ett givet område. Helt klart har de nationella myndigheterna en fördel genom sin lokala förankring. Man har en bättre förståelse för miljön som de företag, uppfinnare, innovatörer och användare av systemet verkar i.

Svara upp mot lokala behov

Dessutom har man bättre förutsättningar att vara tillgänglig och närvarande än en central organisation som EPO. EPO:s medlemsstater spänner över ett stort område från Arktis till Medelhav och från Brittiska öarna till Iranska gränsen. Frågeställningarna, prioriteringarna och behoven varierar över detta stora område. De nationella patentmyndigheterna spelar i och med sin lokala förankring en viktig roll för att svara upp mot lokala behov och för att förmedla kunskap om patentsystemet.

EPO blir bättre av de nationella myndigheterna

Även EPO blir bättre av de nationella myndigheterna. Att det finns en patentmyndighet gör en medlemsstat till en bättre samarbetspartner och Brimelow menar att patentmyndigheter har bättre förutsättningar för att ställa krav på EPO i de samverkansorgan som finns, än motsvarande nationella departement skulle ha. Hon poängterar att vi måste dra fördelar av att samarbeta, istället för att konkurrera i varje läge.

Vi måste göra analysen

Vad är det då PRV ska fokusera på? Den analysen måste vi göra själva säger Alison Brimelow. Hon menar att hon inte har den insikt som krävs i vilka förutsättningar och vilka behov som finns i Sverige. Det har bara vi som verkar i Sverige.

Så nu vänder jag mig till dig. Vad säger du?

//Cecilia Hessel, enhetschef PRV

Kommentarer inaktiverade för Behövs nationella patentverk i framtiden?

Under patent

Kommentarer inaktiverade.