Max Planck Institutets rapport är publicerad

För närvarande pågår en översyn av hur varumärkessystemen i Europa fungerar. Ett moment i översynen är den studie som Europeiska kommissionen har beställt och som levererats av Max Planck Institutet för Immaterialrätt och konkurrensrätt i München. Studien har idag offentliggjorts på Europeiska kommissionens hemsida.

Den 270 sidor långa studien innehåller en rad förslag på hur man kan förändra systemet. Kommissionen är dock noga med att påpeka att studien som utförts av ett utomstående institut inte är bindande för kommissionen.

Bland alla förslag förtjänar två frågor att belysas särskilt då frågorna sedan en tid har varit föremål för diskussioner i varumärkessfären i EU.

Användandet av klassrubriken
Den första frågan är om användandet av klassrubriken i en ansökan inkluderar ett åberopande av skydd också för varor och tjänster som inte kan utläsas av rubriken men som i vilket fall klassificeras i samma klass. Studien föreslår en lösning som innebär att sökanden måste specificera varor och tjänster som inte uttryckligen kan utläsas ingå i klassrubriken. Den föreslagna lösningen är i linje med den svenska lagstiftningen som uppställer ett krav på specificering av de sökta varorna och tjänsterna. Synen på samma fråga hos EU:s varumärkesmyndighet OHIM är dock att klassrubriken innefattar alla varor och tjänster som klassificeras i den aktuella klassen. När det gäller samma fråga är det också värt att notera att en begäran om förhandsavgörande har lämnats till EU-domstolen i en engelsk process. (C-307-10). Om domstolen eller kommissionen blir först med att reda ut frågan återstår således att se.

Kravet på verkligt bruk
Den andra frågan rör kravet på verkligt bruk eller det så kallade användningstvånget. Frågan är om användning av ett tidigare gemenskapsvarumärke i en EU-stat ska anses utgöra verkligt bruk av ett märke som täcker hela EU. Studien tar här inte ställning till sakfrågan utan menar att det är en fråga som får avgöras av EU-domstolen i ljuset av att systemet baseras på konceptet med den gemsamma marknaden och att politiska gränser därför inte ska ha någon inverkan på bedömningen. Även i denna fråga har en begäran om förhandsavgörande lämnats till EU-domstolen, denna gång i en pågående process i Nederländerna. (ONEL/OMEL mål-nr ännu ej tilldelat).

För den intresserade finns studien i sin helhet att läsa på kommissionens hemsida.

/Herman Pettersson
Områdesjurist
Design- och varumärkesavdelningen
Patent- och registreringsverket

Kommentarer inaktiverade för Max Planck Institutets rapport är publicerad

Under Okategoriserade

Kommentarer inaktiverade.