Snart dags för den nya varumärkeslagen

Orientering i ny varumärkeslag

Regleringen av varumärkesskyddet i Sverige finns huvudsakligen i varumärkeslagen. Den nu gällande lagen har funnits i drygt 50 år och har förarbeten från femtiotalet. Utvecklingen inom rättsområdet och framförallt anpassningen till EU-rätten har medfört att lagen uppdaterats ett stort antal gånger. De många uppdateringarna har lett till att vissa har liknat varumärkeslagen med ett lapptäcke. Behovet av att systematiskt och strukturellt modernisera lagstiftningen ledde till att man under slutet av nittiotalet tillsatte en utredning som presenterade sitt betänkande 2001. Det arbete som därefter pågick i nästan 10 år bar frukt i december 2010 då riksdagen antog ett förslag till ny varumärkslag. Den 1 juli 2011 träder den nya varumärkeslagen ikraft.

Vilka är nyheterna?

Systematiken i lagen är helt ny och man har infört en logisk kapitelindelning. Bland de stora sakliga nyheterna märks kanske främst möjligheten att administrativt häva en registrering hos PRV, ett förfarande som innebär ett alternativ till att ansöka om stämning i allmän domstol för att få till stånd en hävning av en registrering. Andra nyheter är möjligheten att återuppta avskrivna ansökningar och att få en varumärkesansökan tvångsvis överförd. Till skillnad från vad som föreslogs i betänkandet från 2001 kommer PRV även fortsättningsvis att granska varumärkesansökningar mot tidigare rättigheter bl.a. registrerade varumärken och firmor. Reglerna kring vad som utgör hinder för att registrera ett varumärke har dock omarbetats. Bland annat införs nya regler beträffande efternamn, allmänt kända konstnärsnamn och titlar. Regeln om ond tro har också justerats.

Vissa av justeringarna har tillkommit för att möjliggöra ett svenskt tillträde till Singaporekonventionen om varumärkesrätt från år 2006.

Hur påverkas tidigare registreringar av den nya lagen?

Redan existerande registreringar påverkas inte av den nya lagen. De nya reglerna, inklusive reglerna beträffande administrativ hävning, omfattar alla varumärken, även de som registrerats enligt den gamla lagen.

Hur påverkas en pågående ansökan av den nya lagen?

Den nya lagens regler tillämpas också på en ansökan som inkommit men inte slutligt prövats innan den nya lagen träder ikraft. Eftersom förändringen i reglerna avseende efternamn, allmänt kända konstnärsnamn och titlar i vissa fall kan påverka bedömningen av huruvida ansökan kan leda till registrering finns en utökad möjlighet för sökande att i dessa fall begära en ansökan vilande till dess den nya lagen träder ikraft.

När kommer en ny varumärkesförordning?

En förordning med kompletterande regler och tillämpningsföreskrifter är under utarbetande och kommer träda ikraft den 1 juli 2011.

Var vänder jag mig med frågor om den nya lagen?

PRV kommer fortlöpande under perioden fram till 1 juli när den nya lagen träder ikraft att presentera information på vår hemsida prv.se. Om du har mer specifika frågor kan du vända dig till vår kundtjänst.

/Herman Pettersson, områdesjurist på design- och varumärkesavdelningen på PRV

Kommentarer inaktiverade för Snart dags för den nya varumärkeslagen

Under varumärke

Kommentarer inaktiverade.