Varumärken med geografiska namn

Förändringar i praxis har bidragit till ökade möjligheter att registrera varumärken som innehåller geografiska namn.

För ett par år sedan var det ytterst svårt att registrera varumärken som innehöll ett beskrivande element och ett geografiskt namn som exempelvis ”Söderhamnslimpa” eller ”Bollnäs bil”. Så är det inte längre. Detta innebär att vissa varumärken som tidigare ansetts sakna särskiljningsförmåga idag kan komma att registreras.

Vad beror det här på?
Varumärkesrätten är dynamisk, vilket betyder att den praxis som finns kan ändras över tid beroende på samhällsutvecklingen. Förändringar inom varumärkesrätten styrs av lagändringar och ny domstolspraxis. PRV:s beslut grundas på bestämmelser i varumärkeslagen och tolkningen av denna lag – praxis – kommer bland annat från våra överinstanser Patentbesvärsrätten och Högsta Förvaltningsdomstolen samt den praxis som kommer från EU-domstolen. Varumärkesrätten är harmoniserad och den svenska lagstiftningen bygger på EU-direktiv och förordningar. Detta innebär att förändringar av svensk praxis ofta beror på den senaste utvecklingen inom EU.

Nya domar/avgöranden från Patentbesvärsrätten innebär att det numera bör gå att registrera betydligt fler varumärken som innehåller beskrivande element och geografiska namn än tidigare. Det första exemplet på denna praxisändring kom vid årsskiftet 2011/2012 och rörde registreringen av varumärket ”Nacka Forum”- ett varumärke som PRV tidigare nekat registrering (se Patentbesvärsrättens dom i mål nr. 10-292).

Vad tar PRV hänsyn till?
Vid bedömningen tar PRV hänsyn till om det geografiska namn som ingår i märket kan kopplas samman med de aktuella varorna/tjänsterna, exempelvis om platsen är en känd tillverkningsort eller om den i övrigt kan sättas samman med kvalitet eller andra egenskaper hos sökta varor/tjänster. Det görs även, som alltid, en bedömning av märkets helhetsintryck. Det är därför möjligt att registrerbarheten av till synes snarlika varumärken skiljer sig beroende på vilket geografiskt namn som används i märket, men även beroende på hur märket är uppbyggt med övriga märkesord.

Begränsat skyddsomfång för ”svagare” varumärken
En viktig utgångspunkt är att varumärken eller delar av ett varumärke som bedöms ha en låg grad av särskiljningsförmåga får ett begränsat skyddsomfång. Det medför normalt sett att rättighetshavaren inte kan förhindra att någon annan registrerar eller använder sig av ett märke som är snarlikt. Nedan anges några exempel från praxis där snarlika varumärken inte har ansetts vara förväxlingsbara på grund av en begränsad särskiljningsförmåga hos det tidigare kännetecknet.

Exempel från Patentbesvärsrätten
Mål 09-013:
TAXI GÖTEBORG CITY (i figur) ansågs inte vara förväxlingsbar med firman GÖTEBORGS’S CITY TAXI

Mål 09-014:
TAXI HELSINGBORG CITY (i figur) ansågs inte vara förväxlingsbar med firman HELSINGBORG CITY TAXI

Mål 02-345:
SENIOR RESOR (i figur) ansågs inte vara förväxlingsbar med firman SENIOR-RESOR

Välj ett starkt varumärke!
Ett registrerat varumärke som innehåller geografiska angivelser kan i vissa fall ha ett begränsat skyddsomfång. Det kan innebära att snarlika kännetecken får samexistera då dessa inte bedöms vara förväxlingsbara. Ett tips för den som vill ha ett bredare skydd är att använda ett ord eller en ordkombination som är unik. Ett starkt varumärke får du genom att använda ord som inte är beskrivande, exempelvis Apple för elektroniska produkter. Andra exempel på märken som kan ge ett bredare skyddsomfång är de som består av fantasiord eller, i vissa fall, märken som är suggestiva, det vill säga de märken som bara antyder egenskaperna hos en vara eller tjänst eller vilka varor/tjänster som märket avser. Stick ut och var unik om du vill ha ett starkt varumärke att konkurrera med!

Martin Berger, områdesjurist på Design- och varumärkesavdelning
Gustav Melander, områdesjurist på Design- och varumärkesavdelning
Stina Lilja, PR-ansvarig på PRV

Kommentarer inaktiverade för Varumärken med geografiska namn

Under immaterialrätt, varumärke

Kommentarer inaktiverade.