Upphovsrätten – en självlysande färg i den immaterialrättsliga paletten

I tre veckor framöver kommer vi att blogga om upphovsrätt här på PRV-bloggen. Upphovsrätt, eller copyright som det också kallas ibland, är den ensamrätt som uppstår då man skapat ett konstnärligt eller litterärt verk. Rätten innebär bland annat att man som upphovsman bestämmer över när verket ska offentliggöras, hur det får kopieras och spridas och att verket inte får förvanskas så att upphovsmannen kränks och att man måste namnge upphovsmannen när man publicerar ett skyddat verk.

Upphovsrättsligt skydd för muffins, ishockey och vad sjutton som helst?
På PRV får vi ganska ofta frågor från entreprenörer om deras idéer, varor eller tjänster kan skyddas av någon immaterialrättslig ensamrätt. Även om PRV:s normala verksamhet kanske främst handlar om registrering av patent, varumärken och mönster så vill vi ändå slå ett litet slag för existensen av det upphovsrättsliga skyddet som ofta kan utgöra ett alternativ eller komplement till registrerbara rättigheter.

Att tavlor, romaner och musik kan skyddas av upphovsrätt är nog inte en nyhet för särskilt många. Det finns dock vissa företeelser som kan vara föremål för upphovsrättsligt skydd som förvånar en hel del människor. Utgångspunkten är att det skapade måste vara ett så kallat ”verk” för att vara skyddat av upphovsrätt. Mycket förenklat kan sägas att det finns ett krav på tillräcklig grad av originalitet för att något ska kunna vara ett upphovsrättsligt verk. Ofta nämns att det finns ett krav på verkshöjd som står för att det skapade ska ha tillräcklig grad av originalitet för att vara skyddat. Det ska inte bedömas om det som skapats har kvalitet. Om en låt är bra eller dålig har däremot ingen betydelse för om den är skyddad. Beroende på vad som skapas så kan kravet på originalitet dessutom skilja sig åt.

Vilka typer av företeelser kan skyddas av upphovsrätt?
I upphovsrättslagens 1 § står följande:
Den som skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket oavsett om det är
1. skönlitterär eller beskrivande framställning i skrift eller tal,
2. datorprogram,
3. musikaliskt eller sceniskt verk,
4. filmverk,
5. fotografiskt verk eller något annat alster av bildkonst,
6. alster av byggnadskonst eller brukskonst, eller
7. verk som har kommit till uttryck på något annat sätt.

Notera alltså att det skapade måste tillhöra någon av ovanstående kategorier för att kunna vara upphovsrättsligt skyddat. Observera samtidigt att den 7:e punkten är väldigt vidsträckt vilket innebär att det blir upp till domstolar att pröva om nya företeelser utgör ”…verk som kommit till uttryck på annat sätt.”

Muffins då?
Mot bakgrund av diskussioner som uppstod med anledning av en TV-sänd baktävlings vinnande så kallade cupcakes så uppstod frågan huruvida recept kan skyddas av upphovsrätt. Om ett recept är tillräckligt originellt så är svaret ja. Det krävs dock ganska mycket för att recept ska vara så originella att de skyddas av upphovsrätten. Dessutom finns ytterligare en stark begränsning av eventuellt upphovsrättsligt skydd. Upphovsrätten skyddar endast utformningen av en idé, men inte idén i sig. Detta betyder lite förenklat att råvarorna som ska blandas till muffins eller annat bakverk alltså inte är föremål för ensamrätt, men att formuleringar och beskrivningars utformning kan vara skyddat.

Skulle någon konstnärligt sinnad person därute skapa en tillräckligt originell skulptur eller installation av material av typen mjöl, jäst och vatten som gräddats i ugn, så hindrar inte materialvalet att upphovsrätt skulle kunna uppkomma.

Ishockey då?
Nej, matcherna som sådana är inte upphovsrättsliga verk.

Ett mycket intressant fall som Högsta domstolen framöver ska ta ställning till avser dock sändningar från matcher i ishockey. En person har utan tillstånd länkat till ett par matcher som sändes som pay-per-view av en betalkanal. Personen står under åtal för brott mot upphovsrättslagen.

Hovrätten för nedre norrland (Mål nr 1309-10) bedömde de två aktuella matcherna. Kanske lite förvånande ansåg hovrätten inte att kommentatorernas insatser eller kameramännens och bildproducenternas upptagning, varken för sig eller tillsammans, var tillräckligt originella för att skyddas som upphovsrättliga verk. Dock ansåg emellertid en så kallad ”närstående rättighet” (enligt 46 § upphovsrättslagen) vara tillämplig på reprissekvenser från matcherna. Reprissekvenserna ansågs alltså skyddade av upphovsrättslagen. Detta blogginlägg diskuterar inte frågan om vad som krävs för att andra ska begå intrång i ett skyddat verk eller närstående rättigheter. Frågor om intrång, eventuella inskränkningar och sanktioner tas upp senare i denna bloggserie.

I och med att Högsta domstolen har tagit upp detta fall så får vi se om det efter avgörandet går att dra några slutsatser om gränserna för TV-sändningars upphovsrättsliga skydd, i varje fall om de visar eller låter ishockey. Fortsättning följer således.

Slutsatser om muffinsrecept sändningar av hockeymatcher och vad sjutton som helst
För att något ska vara upphovsrättsligt skyddat verk så måste det alltså vara en egen intellektuell skapelse som är tillräckligt originell. Notera som nämnts att upphovsrättsligt skydd endast omfattar det uttryck som en idé tar sig, men inte idéer eller faktauppgifter som sådana. Litterära och beskrivande verk kan utgöras av såväl recept på muffins som skönlitteratur. Kravet på originalitet gäller ändå. Detsamma gäller finkulturella spelfilmer och sändningar av ishockeymatcher. Vi får se om Högsta domstolen delar hovrättens bedömning av kravet på originalitet i det enskilda fallet.

Därmed är inte sagt att vad sjutton som helst kan skyddas. Observera dock att det i företag skapas oerhörda mängder av material som t ex informations- marknadsförings- och strategimaterial. Dessutom framställs väldigt många produkter och/eller ritningar som designats på ett för kunder tilltalande sätt. Mycket av detta är intellektuellt arbete som säkert kan skilja sig från vad som skapats tidigare. Är materialet tillräckligt originellt finns en möjlighet att det finns ett upphovsrättsligt skydd. En av de starkaste fördelarna med upphovsrätt är att det är ett oregistrerat skydd som uppkommer redan genom skapandet. Upphovsrätten utgör därför ett mycket intressant och ibland lite bortglömt komplement till de registrerade immaterialrättsliga skyddsformerna patent, varumärke och mönsterskydd. En nackdel med upphovsrätten är att det ofta är svårt att avgöra vad en domstol ska anse när det gäller bedömningar om bl a skyddsbarhet.

För den intresserade kan följande rättsfall från Högsta domstolen läsas:
NJA 1990 s 499. Rättsfallet avser ett motiv föreställande Gotland.
NJA 1994 s 74. Fallet avser ett smultrontyg.
NJA 1995 s 164. Stickad tunika.
NJA 1995 s 256. En sammanställning av så kallade E-nummer i en bank.
NJA 2002 s 178. Drängarnas sommarplåga.
NJA 2004 s 149. Ritning av golvskiva.
NJA 2009 s 159. Ficklampan Mini Maglite.

/Mats Nordenborg och Martin Berger, jurister på PRV

3 kommentarer

Under upphovsrätt