Vad betyder de olika datum och nummer som kan läsas på ett patent?

svar_vitAnsökningsnummer
När du lämnar in en patentansökan får den ett nummer som gör att både PRV, du och andra kan skilja din ansökan från andra ansökningar. Ansökningsnumret innehåller en kontrollsiffra som behövs både under ansökningstiden och efter att patent meddelats. PRV:s ansökningsnummer består av sju siffror, ett bindestreck och en kontrollsiffra. Ansökningar som lämnats in hos det europeiska patentverket (EPO) får ansökningsnummer som består av åtta siffror, en punkt och en kontrollsiffra.
Ingivningsdag: 2010-10-05
Ingivningsdagen är den viktigaste dagen i patentsammanhang. Det är den dagen som är startskottet för den 20-åriga skyddstiden, om patentet beviljas. En ansökan får ingivningsdag den dag den uppfyller vissa enklare kriterier. Vid bedömningen av nyhet och uppfinningshöjd utgår patentverkets granskare från allt som var känt dagen före ingivningsdagen. En framflyttad ingivningsdag innebär alltså att mängden känd teknik ökar, och därmed ökar risken för att din uppfinning inte kan patenteras.
Löpdag (framskjuten ingivningsdag)
För ansökningar som lämnades in före 1 juli 2007 kunde sökanden lämna in kompletteringar i sex månader efter ingivningsdagen. Ingivningsdagen (löpdagen) sköts då fram till den dag kompletteringen lämnades in.
Offentlighetsdatum: 2012-04-06
Dagen då ansökan blir tillgänglig för allmänheten, vanligtvis 18 månader efter ingivningsdagen om inte patent meddelats innan dess eller sökanden begärt att ansökan ska offentliggöras i förtid.
Publiceringsdatum: 2012-05-08
Dagen då den offentliga patentansökan publiceras i Svensk Patenttidning.
Patent meddelat: 2012-05-29 SE 535229
Dagen då patentansökan beviljas.
Publiceringsnummer
När en patentansökan beviljas publiceras en patentskrift. Skriften får ett särskilt publiceringsnummer som sedan också fungerar som ett sätt att identifiera patentet. Ett beviljat patent kan alltså antingen identifieras genom patentansökningsnumret eller publiceringsnumret.
Prioritetsdatum
Den som har lämnat in en patentansökan i ett land har rätt att inom 12 månader (prioritetsåret) lämna in en likalydande ansökan i ett annat land och begära prioritet från den tidigare ansökan. Genom prioriteten blir den första ansökan inte ett hinder för den senare ansökan när den senare ansökan granskas.

Patentsupport
Patentsupport på PRV ger dig fler svar på dina frågor om patent!

/Anna Engquist, webbansvarig på PRV

Tips!
Svensk Patentdatabas är en kostnadsfri söktjänst som innehåller:
– Svenska patent
– Svenska offentliga patentansökningar
– Europeiska patent (EP-patent) som validerats i Sverige
– EP-ansökningar som publicerats under §88 PL (Patentlagen)
– Beviljade EP-patent där Sverige är designerat, det vill säga där sökanden har uttryckt sin vilja att göra patentet giltigt i Sverige. (Sökbara i databasen i sex månader från EPO:s beviljandedatum)
– Tilläggsskydd och förlängd tilläggsskyddstid för patent
Patentdatabasen omfattar alla de uppgifter och dokument som finns i PRV:s arkiv som sträcker sig från 1885 fram till nu. I de äldre patentdokumenten kan informationen vara begränsad.

Kommentarer inaktiverade för Vad betyder de olika datum och nummer som kan läsas på ett patent?

Under patent

Kommentarer inaktiverade.