Vad garanterar ett patent egentligen?

Ibland frågar våra kunder om vilka risker som finns inbyggda i det globala patentsystemet. Här förklarar Herman Phalén ( som är processägare på PRV:s patentavdelning) hur systemet fungerar och redovisar samtidigt svagheterna. Här finns utmaningar för oss patentmyndigheter, i ett internationellt perspektiv:

För att kunna patenteras måste din uppfinning vara ny. Detta är ett absolut krav. Om något motsvarande vid någon tidpunkt har gjorts känt någonstans i världen ska du inte ha ensamrätt på din uppfinning. Största delen av vårt arbete går ut på att leta efter teknik som liknar din och bedöma om det vi hittar är för likt din uppfinning för att du ska få patent. Vi gör alltid vårt allra bästa för att hitta allt relevant underlag för våra beslut, men det är en omöjlig uppgift att i praktiken bokstavligen genomföra en heltäckande nyhetsgranskning. PRV har tillgång till de bästa sökverktygen som går att uppbringa idag, men några garantier för att det inte finns några hinder mot din ansökan kan varken PRV eller någon annan patentmyndighet ge. Denna osäkerhet i nyhetsgranskningen finns hos alla patentmyndigheter och är inbyggd i patentsystemet.

PRV håller en erkänt hög kvalitet, såväl vad det gäller nyhetsgranskningar som bedömningar av patentansökningar. Vi är kunniga beträffande patentdokumentationens klassificeringssystem, vi använder maskinöversättningar för att söka i asiatiska dokument, vi vidareutbildar oss i både teknik och sökning kontinuerligt och vi arbetar hårt med kvalitetsmätningar. Men ibland räcker inte det och i undantagsfall förekommer det att ett patent meddelas på felaktig grund. Tyvärr är det en del av den risk sökanden måste stå vid begäran om ensamrätt. Ensamrätten är alltså inte ovillkorlig och absolut, utan kan alltid ifrågasättas.

Patentsystemet är anpassat för att allmänheten ska kunna yttra sig över både en ansökan om patent och ett beviljat patent. För att minimera risken att PRV fattar ett felaktigt beslut finns en invändningsperiod som löper under nio månader från det att patent meddelats. Under den tiden kan allmänheten kostnadsfritt opponera sig mot vårt beslut. PRV:s beslut kan sedan överklagas till Patentbesvärsrätten och vidare till Högsta förvaltningsdomstolen (vid den senare krävs dock prövningstillstånd).

Efter att patentet meddelats kan det också bli föremål för en process i allmän domstol, det vill säga tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen, om någon väljer att väcka ogiltighetstalan mot patentet. Det kan ske när som helst under patentets livstid.

Varför ingen garanti?

Patentsystemet innebär att världens patentmyndigheter i princip ska hålla reda på allt som offentliggjorts överallt i världen genom alla tider. Våra sökverktyg är visserligen mycket kraftfulla, men nyhetsgranskningen av en patentansökan är ändå oerhört komplex. Den patentingenjör som granskar ärendet måste göra många avgränsningar och strategiska val i sin granskning för att gradvis sålla ut de dokument som är mest relevanta för att bedöma uppfinningens patenterbarhet. Möjligheten att hitta just det dokument som eventuellt avslöjar uppfinningen är exempelvis beroende av:

  • hur stor sökmängden är
  • hur väl ett patentdokument är inordnat i relevanta teknikklasser
  • hur väl innehållet i ett dokument avspeglas via relevanta sökord
  • i vilken grad de världsomspännande databaser som används för granskning är uppdaterade
  • att dokumentet är avfattat på ett språk som granskaren har kunskap i eller där det finns bra maskinöversättningar att tillgå

Möjligheten till skadestånd …?

Om en myndighet orsakat skada genom att göra fel eller vara försumlig i handläggningen av ansökan kan den som drabbats av skadan vända sig till Justitiekanslern för att få sin begäran om skadestånd prövad. PRV själv prövar alltså inte om sökanden har rätt till skadestånd eller inte.

/ Herman Phalén, processägare på Patentavdelningen, PRV

Kommentarer inaktiverade för Vad garanterar ett patent egentligen?

Under patent

Kommentarer inaktiverade.