Årsredovisning 2014

omslag_liten

Nu är PRV:s årsredovisning klar. Flera viktiga händelser har under året påverkat vår verksamhet både kortsiktigt och långsiktigt. Här följer ett axplock från 2014:

  • Under senare delen av 2013 lade regeringen fram förslaget om svenska nationella patent på engelska. Lagförslaget innebär att PRV ska kunna, om sökande så önskar, handlägga och bevilja patentansökningar på engelska. Den förändrade lagen trädde ikraft den 1 juli 2014. Denna förändring arbetades in i våra IT-system under våren 2014.
  • Under våren beslutade regeringen att en utredning skulle utreda immaterialrättens roll i innovationssystemet. I utredningen ingår också att titta på PRV:s roll och PRV:s finansiering liksom avgiftsstrukturen på patentsidan. Utredning kommer rapportera sina slutsatser den 27 februari 2015.
  • Under hösten driftsattes varumärkesdelen av ärendesystemet eDVArd, med gott resultat.
  • PRV kunde under året fortsatt hålla en balanserad ekonomi. Detta trots minskade ärendevolymer och ett fokus på våra servicemål som innebar ökade kostnader i jämförelse med 2013.
  • Under 2014 har PRV startat upp ett projekt finansierat av Vinnova mot rådgivare och små och medelstora företag (SMF). Arbetet har fungerat mycket bra och sträcker sig tre år framåt och är en direkt fortsättning på PRV:s och Vinnovas gemensamma regeringsuppdrag under 2012 och 2013.
  • PRV har under året deltagit aktivt i arbetet med implementeringen av det enhetliga patentet och EU:s framtagande av ett nytt varumärkesdirektiv och varumärkesförordning.
  • I oktober var PRV värd för ett tvådagars besök av Benoît Battistelli, president för EPO. I samband med besöket genomfördes ett välbesökt och mycket uppskattat seminarium med användare.

Läs gärna årsredovisningen i sin helhet.

Kommentarer inaktiverade för Årsredovisning 2014

Under immaterialrätt

Kommentarer inaktiverade.