Författararkiv: PRV

Om PRV

PRV, Patent- och registreringsverket

Inspirerande och smarta klappar!

Julkalender

Premiär för PRV:s immateriella julkalender som lyser upp och upplyser i vintermörkret.

Julen står för dörren och med den även PRV:s digitala julkalender, fullmatad med inspirerande klappar från immaterialrättens värld.

Kalendern vänder sig till innovativa företagare, entreprenörer och innovatörer och ska fungera som en inspirerande ögonöppnare: vi vill öka medvetenheten om värdet av immateriella tillgångar både lättsamt och med stil.

Snabbt får lucköppnaren inblick i vad bland annat patent, varumärke och design kan ge för möjligheter. Prova du med!

Öppna luckan och stig in – på prv.se väntar klappen din.

Varma hälsningar,
PRV:s immaterialrättstomte

Kommentarer inaktiverade för Inspirerande och smarta klappar!

Under immaterialrätt

Kopian kan bli en kostsam historia

TUR

Nu är vi på plats i Göteborg på TUR-mässan! Med vi menar jag Myndighetssamverkan mot piratkopiering, TUR-mässan riktar sig till de som är intresserade av att resa och vill bli inspirerade till att besöka nya resmål. Det är en perfekt plats för oss att informera om riskerna som följer med handel av piratkopierade produkter under resan.

Det är många som har besökt vår monter och diskuterat med oss hittills under mässan. I går hade vi över 500 besökare i montern, givetvis hoppas jag på ännu fler besök under dagen – så ta tillfället i akt och diskutera piratkopiering med oss (eller ställ frågor om de farhågor du har innan utlandsresan). Vad är okej och inte? Vem är det som har tillverkat produkten? Innehåller den gifter, håller den samma kvalité som originalprodukten? Är det förbjudet att köpa piratkopior? Kom och prata med oss! Det finns även möjlighet att vinna fina priser om du svarar på vår quiz.

Hittills har vi fått många frågor gällde läkemedel och hur man kan vara garanterad att det är säkert att köpa medicin utomlands om man råkar bli sjuk under sin resa. Tips: Tänk på att ni innan resan dubbelkollar med exempelvis läkemedelsverket var man kan få tag i medicin hos en auktoriserad återförsäljare om ni skulle bli sjuka på resan.

Jag upplever att många blir förvånande över hur många varor som piratkopieras och säljs. Det kan vara frestande att köpa billiga kläder eller andra produkter när man är ute och reser men tänkt då på att de kan…

…vara olagliga att exportera. Ni kan bli stoppade i tullen om ni för in piratkopierade produkter. Det innebär bland annat att varorna beslagtas och förstörs.

…innehålla farliga ämnen. Varorna kontrolleras inte på samma sätt som exempelvis i Sverige vilket kan innebära giftiga ämnen eller rent av att produkten är farliga vid användning. Det betyder att du till exempel kan utveckla allergier av piratkopierad kosmetika eller att elektroniska produkter blir strömförande.

Om du inte har möjlighet att besöka oss på mässan kan du finna mer info i tidigare blogginlägg, det är även en god idé att följa Polisen Immaterialrätt.

Ha en riktigt fin och säker resa!
/Benjamin Winsner, jurist på PRV

Kommentarer inaktiverade för Kopian kan bli en kostsam historia

Under immaterialrätt

Utredning föreslår att PRV blir centret för immateriella rättigheter i Sverige

business

I dag presenterar utredningen ”Immaterialrättens roll i innovationssystemet” sina förslag om hur immateriella tillgångar kan främja innovation och tillväxt. PRV:s generaldirektör Susanne Ås Sivborg ser positivt på förslagen som hon ser kommer att ge stora utvecklingsmöjligheter för PRV och en rad fördelar för Sverige och Sveriges företagare.

Utredningen har identifierat ett stort behov av att öka medvetenheten om den roll immateriella rättigheter och tillgångar spelar i dagens samhälle. PRV föreslås få ett ännu tydligare uppdrag att sprida kunskap och information om ämnet. I uppgiften ingår att öka kunskapen om immaterialrättens innehåll och om det immaterialrättsliga systemet.

Utredningen konstaterar att betydelsen av immateriella tillgångar ökar i vår vardag. Inom exempelvis forskning och näringsliv måste breda grupper ha en förståelse för området.

– PRV välkomnar utredningens förslag som lyfter fram immaterialrätten som en viktig motor för tillväxt och innovation. Min förhoppning är att förslagen blir verklighet och att vi på PRV får i uppdrag att utveckla metoder och arbeta vidare för att höja kunskapen om hur immaterialrätten kan ge affärsnytta. Vi vet att Sveriges tillväxt och konkurrenskraft är beroende av att immateriella värden tas till vara. Framgångsrika företag har ofta just förmågan att bygga värden av patent, varumärke och design, säger Susanne Ås Sivborg.

Läs hela betänkandet: Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar.

1 kommentar

Under immaterialrätt

Årsredovisning 2014

omslag_liten

Nu är PRV:s årsredovisning klar. Flera viktiga händelser har under året påverkat vår verksamhet både kortsiktigt och långsiktigt. Här följer ett axplock från 2014:

 • Under senare delen av 2013 lade regeringen fram förslaget om svenska nationella patent på engelska. Lagförslaget innebär att PRV ska kunna, om sökande så önskar, handlägga och bevilja patentansökningar på engelska. Den förändrade lagen trädde ikraft den 1 juli 2014. Denna förändring arbetades in i våra IT-system under våren 2014.
 • Under våren beslutade regeringen att en utredning skulle utreda immaterialrättens roll i innovationssystemet. I utredningen ingår också att titta på PRV:s roll och PRV:s finansiering liksom avgiftsstrukturen på patentsidan. Utredning kommer rapportera sina slutsatser den 27 februari 2015.
 • Under hösten driftsattes varumärkesdelen av ärendesystemet eDVArd, med gott resultat.
 • PRV kunde under året fortsatt hålla en balanserad ekonomi. Detta trots minskade ärendevolymer och ett fokus på våra servicemål som innebar ökade kostnader i jämförelse med 2013.
 • Under 2014 har PRV startat upp ett projekt finansierat av Vinnova mot rådgivare och små och medelstora företag (SMF). Arbetet har fungerat mycket bra och sträcker sig tre år framåt och är en direkt fortsättning på PRV:s och Vinnovas gemensamma regeringsuppdrag under 2012 och 2013.
 • PRV har under året deltagit aktivt i arbetet med implementeringen av det enhetliga patentet och EU:s framtagande av ett nytt varumärkesdirektiv och varumärkesförordning.
 • I oktober var PRV värd för ett tvådagars besök av Benoît Battistelli, president för EPO. I samband med besöket genomfördes ett välbesökt och mycket uppskattat seminarium med användare.

Läs gärna årsredovisningen i sin helhet.

Kommentarer inaktiverade för Årsredovisning 2014

Under immaterialrätt

PRV:s framtida roll i innovationssystemet

Detta är ett debattinlägg skrivet i ett nyhetsbrev som PRV ger ut tillsammans med SEPAF (Sveriges Patentbyråers förening).

Nyhetsbrevet kommer ut fyra gånger årligen, det tar upp intressanta och aktuella ämnen för professionella inom immaterialrättsområdet. Det är riktat till medlemmar i SEPAF-bolag och anställda på PRV men är öppet för alla att prenumerera på.

Debatt
PRV: Låt myndighetens egenintresse vara en motor i sökandet efter en ny roll!

I skrivande stund har den statliga utredningen ”Immaterialrättens roll i innovationssystemet” (IRIS-utredningen) kommit drygt halvvägs i sitt arbete som beräknas vara slutfört i mars 2015. Huvudsyftet med utredningen är att presentera förslag till statliga insatser inom immaterialrättsområdet, men även att peka ut kursen för PRV:s framtida inriktning, roll i innovationssystemet och framtida finansieringsmodell. Vad som inte är tydligt är hur viktig IRIS-utredningen och dess väntade politiska återverkningar är för såväl innovationssystemets aktörer som för enskilda innovatörer och företag som skapar tillväxt och arbetstillfällen i Sverige i skarp konkurrens med andra länder. För att förstå PRV:s påbörjade förändringsarbete och potentiella framtida roll är det viktigt att ”se skogen för alla träd”. Annars riskerar utredningens arbete att resultera i en uppsjö av ad hoc-insatser snarare än substantiella och reellt effektiva förändringar av innovationssystemet. IRIS-utredningen måste undvika att bli en skrivbordsprodukt.

Vilken konkurrenssituation och vilka incitament har myndigheter i kontrast till privata företag och övriga marknadsaktörer?

Inom samhällsvetenskaplig forskning och institutionell teoribildning finns en inriktning som kallas för ”Public Choice”. Denna analysinriktning ifrågasätter den traditionella bilden av politiker och byråkrater så som ”altruistiska välgörare”. Istället lanserar man ett antagande om att politiker och byråkrater ytterst strävar efter att maximera sin egen nytta. Enligt detta synsätt konkurrerar således offentliga aktör i innovationssystemet – som exempelvis PRV, VINNOVA, Tillväxtverket, ALMI och Industrifonden – med varandra i termer av finansiering, produktionsresurser och kundbas.

Det beskrivna konkurrensförhållandet mellan myndigheter anser undertecknad i grunden vara positiv då den främjar framväxten av nya tankesätt, lösningar och ett vidgat tjänsteutbud av innovationsfrämjande åtgärder gentemot svenska företag. Myndigheter kommer att söka sig till det ”vakuum som finns på marknaden” och inom ramen för sina givna mandat påbörja ett förändringsarbete. Denna trend stärks om det dessutom finns en avsaknad eller ett underskott av leverantörer från den privata marknaden.

Från mitt perspektiv ter det sig tydligt att PRV under de senaste åren har påbörjat en sådan förflyttning. Från ett samhällsperspektiv är det dock viktigt att detta förändringsarbete inte sker på bekostnad av en försämrad kärnverksamhet, ett missriktat/ineffektivt användande av skattemedel, lansering av nya tjänster där ”rätt kompetens” saknas, eller oönskade rättsliga konsekvenser såsom otillåtna subventioner eller försämrad rättssäkerhet i PRV:s granskning/myndighetsutövning. Då rådgivningssektorn kring IP är relativt outredd idag är det farligt att lägga allt för många nya uppgifter på PRV.

Slutligen – och kanske mest centrala att framhålla – är att PRV är den enda institutionen i Sverige som utbildar i praktisk patentkompetens och som har en djuplodad kunskap inom immaterialrättsområdet. Utarmas denna källa till kompetensförsörjning bryts en kompetensförsörjning av experter till svenskt näringsliv – i vart fall i Sverige. Lika gärna som svenska aktörer tvingas förlägga viss teknikutveckling i annat land då experter saknas i Sverige riskerar kompetensemigration ske då den immaterialrättsliga kompetensförsörjningens geografiska närvaro är nödvändig för små- och medelstora företag. PRV står i dag för basen av utbildningen av innovationsskyddet – inte universiteten och högskolorna. Som en följd riskerar förutsättningarna för övriga aktörer i innovationssystemet att vidareutveckla och stärka den affärsstrategiska rådgivningen och användningen av IP. Detta vore ytterst förödande för Sverige.

/Thomas Randes, VD IPQ IP Specialists AB

Replik från PRV:
Det är lätt att hålla med Thomas Randes. Egentligen är det bara den tillspetsade rubriken som dämpar min entusiasm.

Jag är gammalmodig nog att tro att offentlig förvaltning inte ska styras av egennytta. En myndighet som agerar utan tillräcklig hänsyn till de samhällsintressen som motiverar dess existens förlorar lätt sin själ.

Jag tror därför inte att PRV ska ha egenintresset som motor. Ledstjärnan borde vara PRV:s förmåga att stärka näringslivsutveckling.

PRV ska inte konkurrera med andra myndigheter och har inte heller på en fungerande tjänstemarknad att göra. Rådgivning och biträde i enskilda IP-ärenden sköts av privatpraktiserande ombud.
Vad PRV däremot ska göra är att ge största möjliga nytta för näringslivet. I det ligger inte bara att pröva patentansökningar m.m. Det handlar också om:

 att lära upp handläggare till excellens i prestationerna,
 att se till att det allmännas resurser nyttiggörs optimalt,
 att göra registerinformation enkelt sökbar via webbtjänster,
 att erbjuda rådata för vidareutnyttjande,
 att ha upplysningstjänster som täcker hela immaterialrättsområdet,
 att skapa användbara nättjänster för lärande.

Till PRV:s viktigaste uppgifter hör att förse det svenska näringslivet med IP-experter och att förmedla insikt om betydelsen av immaterialrätt och immateriella tillgångar. PRV har här en kompetens som saknar motstycke i Sverige.

Denna unika kompetens har sin bas i kärnverksamheten. För att PRV ska kunna fortsätta att vara plantskola för industrin och att inympa IP-medvetenhet hos företagsledningar och utbildningsinstitutioner, då måste en viss kritisk ärendemassa tryggas.

Thomas Randes skriver att PRV som ”källa till kompetensförsörjning” inte får utarmas. Jag instämmer men kan inte riktigt se vad Thomas ordinerar för medicin. Mitt enkla förslag: PRV måste användas.
Hos PRV finns övertygelsen att verket är en svårmistlig del av svensk infrastruktur. Det behöver inte vara uttryck för egenintresse när vi härifrån ger signaler om att användarna kanske borde fundera på hur en tillvaro utan PRV kan te sig. Vi behöver varandra.

/Per Holmstrand, chefsjurist, PRV

Kommentarer inaktiverade för PRV:s framtida roll i innovationssystemet

Under immaterialrätt

Tomas Fogdö, entreprenör genom refokusering och kreativitet

IMG_2805
Kreativitet och refokusera är två viktiga ledord på Mitt Företag-turnén som gästade Solna och Uppsala i slutet av förra veckan. En av föreläsarna var Tomas Fogdö som berättar om hur han helt plötsligt fick ändra sitt liv, refokusera och ta en annan väg, som entreprenör.

PRV är med under turnén där vi möter entusiastiska företagare och entreprenörer som vill veta mer om vad immateriella tillgångar är för något. Vi besvarar frågor om vad det exempelvis är för skillnad på ett varumärke och ett företagsnamn, hur man kan skydda en logotyp och hur vet man egentligen om det redan finns ett designskydd för en produkt? Vad kan man få patent på?

Nästa stopp på turnén är Håbo den 10 november och Gävle den 11 november, välkommen att möta oss där!

/Charlotte Galant, patentingenjör på PRV

Kommentarer inaktiverade för Tomas Fogdö, entreprenör genom refokusering och kreativitet

Under innovation

Microsoft, IBM, Oracle och Atos slår sina kloka huvuden ihop

”Vad har jag gemensamt med Microsofts varumärkesexpert?” Den frågan ställde jag mig på vägen till jobbet i måndags. Tja, kanske inte något gemene man går runt och klurar på men är man en varumärkesnörd som jag så är man.

I måndags var jag på en workshop där varumärkesexperter från de stora IT-bolagen Microsoft, IBM, Oracle och Atos slog sina kloka huvuden ihop när de diskuterade sina strategier gällande varumärken och andra immateriella tillgångar. Förväntningarna var stora på dessa giganter – äntligen skulle de världsomvälvande sanningarna kring lyckade varumärken avslöjas!

Intressant var det men så särskilt världsomvälvande vet jag inte om jag kan kalla det. Det som dessa okrönta varumärkeskungar och -drottningar ville föra fram stämmer väl med det som jag och mina kollegor på PRV diskuterar med svenska varumärkesaspiranter varje dag. Och skulle vi sätta oss ner tillsammans med IBMs eller Microsofts varumärkesavdelningar och stolpa upp ungefär vad man ska tänka på när man ska skapa och skydda ett varumärke, ja, då kanske den listan skulle se ut ungefär så här:

 • Gör så noggrann efterforskning du kan innan du lagt ner mycket tid och pengar som du sedan riskerar att förlora.
 • Fundera över vad som är viktigt för dig att skydda och vad som är mindre viktigt samt var rent geografiskt du behöver skydda din tillgång.
 • Håll koll på dina konkurrenter inom ditt område.
 • Utnyttja de databaser och verktyg som finns att tillgå.

/Emelie Embretsen Ekmark, Kundsupport på PRV

Kommentarer inaktiverade för Microsoft, IBM, Oracle och Atos slår sina kloka huvuden ihop

Under varumärke

Världsröstdagen, klassisk sång och patent

PRVbloggen uppmärksammar Världsröstdagen (World Voice Day) idag med en kort men halsbrytande odyssé genom patentlitteraturen.

Patent FR 623743 (A)

Patent FR 623743 (A)

Patentbeviljade uppfinningar ska skilja sig väsentligt från varandra, i enlighet med patentlagen (2 §). Denna aspekt av lagen följer i allmänhet även människors röster, eftersom de två stämbanden i vart och ett av våra struphuvuden ser olika ut och svänger i en miljö som varierar från person till person. Rösten kan alltså sägas vara ett inneboende visitkort.

De flesta av de mer än 300 000 röstrelaterade patent som finns idag handlar om röststyrning, röstigenkänning, telefoni eller röstsyntes med olika tillämpningar. En annan stor patentgrupp hittar man inom karaoke-genren, där japanska patentverket (JPO) spelar en huvudroll. Därtill kommer den patentgrupp som gäller analys och bot av patienter med röstproblem, exempelvis konstgjorda struphuvuden. Även alla de personer som tycker sig sjunga dåligt eller som vill lära sig sjunga bättre har hjälp att finna i patentlitteraturen.

Till och med den klassiska sången eller operan, alltså det röstområde som i grunden är det minst högteknologiska av alla, har gett upphov till ett flertal patent. Anledningen är oftast det stora besvär och den enorma kostnad det ofta innebär att lära sig sjunga enligt den klassiska tekniken.

Operasång, som utan mikrofon kan höras över en orkesters maffiga ljud, skapas med hjälp av en rad akustiska parametrar, som tar runt tio år för en sångare att tillägna sig. Klassisk sång ställer bland annat mycket stora krav på andningsteknik, hållning, käkposition, språkkunnande och förmåga att sjunga någorlunda rent. För alla dessa nödvändiga hörnstenar kan man hitta passande patent, vars främsta syfte är att förkorta de tio läroåren så långt det är möjligt.

Att höras på långt håll (att projicera rösten eller att ”sjunga i masken”) är en av de saker som tar längst tid att lära sig. Ett behändigt hjälpmedel för att ge återkoppling till blivande klassiska sångare uppfanns på 20-talet i Frankrike: FR 623743 A, se bilden ovan. Två reflektorer och en slags spatel reflekterar röstljudet tillbaka till sångaren. Très chic !

Patent 202948605 (U)

Patent 202948605 (U)

För att lättare få en tränad operaröst finns det fler föremål att tillgå. Vad sägs till exempel om att träna andning i en apparat som spänner åt en rem runt magen och håller fast dina armar och din rygg och dina fötter? Se ställningen nedan ( CN 202948605 U). I patentskriftens sammanfattning utlovas att din personliga förståelse för andningstekniken kommer att förändra sig grundligt…

Även elektronik används i dessa sammanhang. Den som eftersträvar en högre sångkvalitet bör generellt sett sänka istället för att höja struphuvudet. Detta kan man öva på med en ny elektromyografisk metod från USA: US 2013177885 A1.

Tio års sångutbildning kan som sagt kosta mycket. I Ryssland har det nyligen utvecklats en förbluffande metod för att avgöra en persons sångarpotential redan innan den dyra träningen startat (RU 2380760 C1). Några av de objektiva parametrar som mäts är bland annat röstklang, röststyrka och duration.

Om det låter för påfrestande att sitta fast i olika sångträningsmaskiner eller att utsätta sig för en utvärderingsmetods hårda kritik kan man istället låta en ansiktsmask sjunga själv (CN 202445196 U). Med hjälp av den kan man trollbinda sina åhörare med Beijingopera, se nedan. Ridå!

Patent CN 202445196 (U)

Patent CN 202445196 (U)

 

/ Laura Enflo, klassiskt skolad sångerska och patentingenjör på PRV

Kommentarer inaktiverade för Världsröstdagen, klassisk sång och patent

Under patent

Var vaksam mot bluffakturor

Just nu märker vi en ökning av bluffakturor som riktas mot företagare som ansökt om varumärkesskydd hos oss. Var vaksam och kontakta oss om du har frågor. Mer information finns i klippet.
PRV Kundtjänst 08-782 28 00, kundtjanst (a) prv.se

/Magnus Ahlgren och Anton Blomberg, PRV

Kommentarer inaktiverade för Var vaksam mot bluffakturor

Under varumärke

PRV och WIPO möter småföretagare och rådgivare

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Vi befinner oss på Ideon Science Park i Lund. Miljön är kreativ och inspirerande. Här föds nya idéer och här omsätts tankar till nya produkter och tjänster som leder till företagande. Immaterialrätten är en viktig ingrediens i processen. Hur gör man för att ta tillvara sina immateriella rättigheter, när söker man patent och hur ger immaterialrätten konkurrensfördelar, var några av frågorna som diskuterades.

Under två dagar bjuder WIPO och PRV in till ett informationsmöte om de internationella patent-, design- och varumärkessystemen. Ett fyrtiotal entreprenörer, rådgivare och representanter från ombudssidan såg möjligheten att fördjupa sina kunskaper och knyta kontakter i  branschen.

PRV:s generaldirektör Susanne Ås Sivborg inledde fredagens seminarium genom att lyfta fram de samarbeten PRV har med WIPO, bl.a. berättade hon om de många kommittér och arbetsgrupper som PRV deltager i. Hon berättade också om det samarbeten PRV har med WIPO, som är finansierat av SIDA. Detta specifika arbete handlar om att utveckla och utbilda utvecklingsländer inom immaterialrättsområdet. Ett viktigt uppdrag som PRV arbetat med många, många år och har stora förhoppningar om att forsätta med.

Avslutningsvis uppmanade Susanne Ås Sivborg alla deltagare att ta tillvara på de kontaktskapande möjligheterna som uppstår när representanter med immaterialrätten som gemensam nämnare träffas för att utbyta erfarenheter.

/Annika Ulltin, Kommunikationschef på PRV

Kommentarer inaktiverade för PRV och WIPO möter småföretagare och rådgivare

Under immaterialrätt