Etikettarkiv: Susanne Ås Sivborg

Framgång, tillväxt och innovation – PRV:s generaldirektör summerar

Susanne Ås Sivborg, generaldirektör för den svenska immaterialrättsmyndigheten PRV, ska efter nio år på PRV lämna posten som generaldirektör. Under åren har hon synts flitigt i media där hon uttalat sig om immaterialrättens och de immateriella tillgångarnas betydelse för framgång och tillväxt.

Som generaldirektör har hon arbetat intensivt för att få innovationssystemets aktörer samt politiker att uppmärksamma immaterialrättens betydelse för innovation. Hon har även engagerat sig för att öka kunskapen om immaterialrätt bland företag, organisationer och allmänhet. Nu, efter nio intensiva år i PRV:s och immaterialrättens tjänst lämnar hon posten som generaldirektör, helt i linje med regeringens riktlinjer.

Redaktionen för PRV-bloggen har tagit tillfället i akt för ett samtal om immaterialrättens utveckling i Sverige och internationellt, samt om PRV:s framtid.

Hej Susanne! Som generaldirektör på PRV har du arbetat med frågor som rör innovation och tillväxt. Om du ser tillbaka på de senaste åren, hur har innovationsklimatet utvecklats i Sverige under dessa år?
–Det har hänt en hel del på det området och mycket har förändrats till det bättre! Efter finanskrisen fick innovation och entreprenörskap mer uppmärksamhet från politikens sida, vilket har lett till mer pengar och ökad förståelse och kunskap om dessa områden. Det har gjorts många satsningar. Ett exempel är regeringsuppdraget att höja kunskapen om immaterialrätt. Sedan finns det som vanligt mer som kan göras och många vet det och jobbar med det. Det finns utmaningar här och det är viktigt att adressera dem, helst innan de inträffar, så att man är beredd och kan hantera dem. Men vi i Sverige är duktiga på innovation och vi har alla möjligheter att fortsätta vara det!

Vad har hänt med immaterialrättsfrågorna nationellt?
–Här är nog den största förändringen att immaterialrätten och de immateriella tillgångarna numera finns på den politiska agendan. Det finns idag en ökad förståelse för att en affärsstrategisk hantering av både de immateriella tillgångarna och rättigheterna är en mycket viktig faktor för att lyckas med innovation, skapa bättre konkurrenskraft och öka tillväxtmöjligheterna. Tidigare pratade man om industriella rättigheter och skydd. Idag ligger fokus inom politik och näringsliv på hur immaterialrättens betydelse för att skapa tillgångar och värde. Det visar tydligt vilken resa vi i Sverige har gjort vad gäller synen på innovation och immaterialrätt, en resa som PRV har varit delaktig i. Jag upplever att det från regeringens sida finns ett stort stöd för det arbete vi har gjort och gör. Att PRV nu är anslagsfinansierade är ytterligare ett bevis på det förändrade synsättet och fokuset runt de immateriella tillgångarna och immaterialrätten som vi sett under de här åren – och jag tror och hoppas att det finns stora möjligheter att den här utvecklingen fortsätter!

I Sverige har PRV under förra året fått i uppdrag av regeringen att arbeta för att höja kunskapen om immaterialrätt och dess betydelse för innovation och tillväxt. Myndigheten har även fått i uppdrag att informera om upphovsrätt, med särskilt fokus på digitala medier. Detta är viktiga händelser för oss som myndighet, men även för immaterialrätten. Vilka viktiga händelser har du sett internationellt under åren?
–Det har hänt mycket inom vårt område under de här åren och här har PRV varit delaktiga i det arbete som gjorts från svensk sida. I de forum som PRV företräder Sverige upplever jag att vår position blivit ännu starkare och att man lyssnar mer på vad Sverige och PRV har att säga. Det som är särskilt roligt är att Sverige behåller och stärker sin roll i de internationella sammanhangen.

Vilka viktiga förändringar har skett på PRV ?
–För tio år sedan var PRV en myndighet som jobbade med industriellt rättsskydd. Vi kämpade för att komma ut med våra budskap och vi var ganska ensamma om att prata om immaterialrätten som en betydelsefull faktor för tillväxt. Idag arbetar vi tillsammans med många andra aktörer från politik och näringsliv som lyfter betydelsen av de immateriella tillgångarna och rättigheterna för företagande och tillväxt. Tillsammans med Vinnova, Almi, Rise och andra aktörer sätter vi immaterialrätten i ett för företagare och entreprenörer relevant och förståeligt sammanhang.

Vi har en bit kvar men vi är på rätt väg. Genom olika evenemang, informationskampanjer och det faktum att även journalister börjar se oss som en värdefull informationskälla i dessa frågor lyckas vi allt mer med att nå ut med vårt budskap: att immateriella tillgångar och rättigheter skapar värde för företagen och för samhället. Vår roll i dag är en helt annan än tidigare. Regeringen vill att vi jobbar med det här. Uppdragen vi fått av regeringen är ett bevis för det!

Hur ser du på PRV:s roll i framtiden?
–Jag ser en oerhört stor potential för PRV att stärka sin roll som Sveriges självklara centrum för immateriella rättigheter. Alla vi på PRV har bidragit och fortsätter bidra till denna positiva utveckling. Vi har inlett samarbeten med universitet och högskolor, vi har utbildat forskare, vi är med i nätverk mot piratkopiering, vi träffar företagare på mässor, företagarträffar och andra evenemang där vi sprider våra budskap, listan kan göras mycket längre. Vi måste fortsätta på den inslagna vägen: vi kan synas ännu mer, föra ut budskap runt upphovsrätt. PRV kan också bjuda in till bredare samarbeten med andra, som vi till exempel gjorde med Statens medieråd. Det finns otroligt mycket PRV kan göra med kopplingar till immaterialrätten.

Stort tack för samtalet Susanne och lycka till på din framtida väg!

/Margarita Linné, kommunikatör på PRV

1 kommentar

Under immaterialrätt

Enhetliga patentsystemet inom EU på plats

Efter diskussioner och förhandlingar under många år är det nu klart att det enhetliga patentsystemet inom EU blir verklighet. Förenklingar, lägre kostnader och en större rättssäkerhet väntar det svenska näringslivet . Systemet beräknas kunna träda i kraft någon gång under 2016/2017. Diskussionen om ett enhetligt europeiskt patent har pågått i mer än 20 år.

Beslutet som togs i München den 15 december banar väg för användarvänliga avgifter med en prisnivå som är tillräckligt låg för att attrahera små och stora företag samtidigt som den är hög nog för att göra systemet självfinansierande.

Ett patent med enhetlig verkan inom Europa gör att det blir enklare och billigare att få patent i 26 av EU:s länder. Årsavgiften för ett patent med enhetlig verkan motsvarar den tidigare avgiften för fyra medlemsländer; Tyskland, Frankrike, England och Holland – vilka var de fyra mest valda deltagande medlemsstaterna vid tillfället för beslut i juni. Det nya systemet beräknas kunna träda i kraft någon gång under 2016/2017 när lagstiftningarna anpassats på nationell nivå i de deltagande länderna och ett tillräckligt antal länder ratificerat domstolsavtalet (13 länder krävs, däribland måste Storbritannien, Tyskland och Frankrike ingå.) Hittills har åtta länder ratificerat och av Storbritannien, Tyskland och Frankrike är det bara Frankrike som gjort det. Diskussionen om ett enhetligt europeiskt patent har pågått i mer än 20 år.

– Ett enhetligt patentsystem förenklar processen när man vill ha patent i flera länder inom EU. Det innebär en ansökan, en avgift och en process. Det blir även enklare att försvara sina rättigheter i domstol. Så självklart ser vi detta som mycket positivt för svenska företag, säger Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på PRV.

Ett enhetligt patentsystem medför:

  • Att sökanden genom en ansökan kan beviljas patent i samtliga 26 medlemsländer. I dagsläget står Kroatien och Spanien utanför samarbetet.
  • Sökanden kan följa sin ansökan/sitt patent genom en process istället för individuella processer för varje enskilt land. All kommunikation kommer att ske via den europeiska patentmyndigheten (EPO) istället för med varje nationell myndighet.
  • Översättningskostnader beräknas bli lägre.
  • Årsavgiften blir lägre.
  • Enhetliga domar, vilket innebär en domstolsprocess för flera länder jämfört med nationella domstolsprocesser i varje medlemsland.

Ekonomiekot har intervjuat Susanne Ås Sivborg om det enhetliga patentsystemet. Du hör intervjun 01:50 in i sändningen.

/Stina Lilja, pressansvarig på PRV

3 kommentarer

Under immaterialrätt, patent

Enhetligt patentsystem i Europa allt närmare

München, 18 november 2015

Under gårdagens möte i München beslutade Select Committe (SC) om årsavgiftsfördelningen för ett Europeiskt patentskydd. Det innebär att Europa tagit sig ett steg närmare implementeringen av patent med enhetlig verkan.

– Det nya systemet innebär flera positiva förändringar, säger Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på PRV.

Ett patent med enhetlig verkan inom Europa gör att det blir både enklare och billigare att få patent i 26 av EU:s länder.

–   Inom Select Committe arbetar vi för att det nya systemet ska vara på plats under slutet av 2016 eller början av 2017. Gårdagens beslut runt fördelningen av årsavgifterna är ett stort steg i rätt riktning, säger Susanne Ås Sivborg.

Genom det enhetliga patentsystemet följer flera positiva förändringar:

  • När man får ett patentskydd i nästan hela EU med en validering av ett EPO-patent, behöver man inte översätta ansökan mer än till ett ytterligare EU-språk om det godkända patentet är på engelska.
  • Endast en avgift behöver betalas. I och för sig är den avgiften högre än de flesta enskilda avgifterna idag, men med en avgift upprätthåller man sitt patent i de EU-länder som är med i överenskommelsen runt det enhetliga patentskyddet
  • Att man sedan, genom det patentdomstolssystem som man nu beslutat om kan försvara sina rättigheter i en domstol, som då har rättsverkan i hela EU, blir möjligheterna att försvara sina rättigheter betydligt enklare och billigare än idag.
  • Att söka patent är komplicerat och kostar pengar. Genom denna lösning vill man skapa bättre förutsättningar för framförallt små och medelstora företag i EU att skaffa sig konkurrensfördelar på sin egen marknad – Europa. Man hoppas också att detta ska skapa bättre konkurrensfördelar för Europa och europeiska företag på en internationell marknad.

 

Kommentarer inaktiverade för Enhetligt patentsystem i Europa allt närmare

Under Okategoriserade

Susanne Ås Sivborg invald i Arbetsgivarverkets styrelse

Susanne Ås Sivborg invald i Arbetsgivarverkets styrelse

Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på PRV (Patent- och registreringsverket) har blivit invald i Arbetsgivarverkets styrelse. Styrelsen har en aktiv roll och beslutar bland annat om mål och riktlinjer för Arbetsgivarverkets verksamhet. Styrelsen består av totalt 15 ledarmöter.

Tidigare har Susanne varit aktiv och drivande i frågan om rörlighet inom staten, en möjlighet som hon tycker är både viktigt och bra. I sitt nya uppdrag kommer hon att vara med och forma arbetsgivarpolitiken för de statliga arbetsgivarna.

Susanne ingår i ytterligare tre styrelser:

KTH Sedan flera år tillbaka ingår Susanne i KTH:s styrelse, där hon numer även är vice ordförande.

FMV (Försvarets materielverk), är en civil oberoende myndighet som svarar för bland annat svensk försvarslogistik.

SIQ (Institutet för Kvalitetsutveckling) är en intresseorganisation som driver och främjar kvalitetsutvecklingen i Sverige.

Kommentarer inaktiverade för Susanne Ås Sivborg invald i Arbetsgivarverkets styrelse

Under Okategoriserade

Sverige, Europas fjärde mest innovativa land

– Ericsson och Scania söker flest patent

Idag ger Europeiska patentverket (EPO) och svenska Patent- och registreringsverket (PRV) ut helt ny statistik som visar att Sverige har en stabil nivå av nya patent och ett aktivt innovationsklimat som håller goda positioner på den Europeiska- och globala marknaden. Sverige är Europas fjärde mest innovativa land, sett till patentansökningar per capita.

Under 2014 låg Scania (357 ansökningar) i den absoluta toppen över antalet nationella patentansökningar till Patent- och registreringsverket (PRV). Efter dem följer Tetra Laval, ABB, Atlas Copco och De Laval Holding. Förflyttar vi oss till statistiken över antalet svenska patentansökningar till den Europeiska patentmyndigheten (EPO) är det Ericsson (1 345 ansökningar) som placerar sig överst på listan. Ericsson var i särklass mest aktiv i fråga om patentansökningar under 2014, andra företag som befann sig i toppskiktet var SKF, Electrolux, Scania, Volvo Cars och Sandvik.

Totalt sett svarade svenska företag för 5 132 meddelade patent till EPO under 2014. En summa som ligger i paritet med föregående års nivåer (5 130, motsvarande en uppgång om 7,5 % jämfört 2012). Motsvarande summor för nationella patentansökningar var 2 424 under 2014 och 2495 under 2013.

Europa fortsätter att stärka sin position för teknologi och innovation. Under fem års tid har efterfrågan för patentskydd i Europa ökat. EPO:s president Benoȋt Battistelli uttrycker att Europa hela tiden stärker sin nyckelposition som global knutpunkt för teknologi och innovation.

Sverige och PRV är en av EPO:s mest aktiva partners i Europa med pågående samarbetsprojekt. Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på PRV poängterar vikten av att ha en nationell och en Europeisk patentmyndighet och att innovation och immaterialrätt går hand i hand.

Ökad svensk konkurrenskraft och tillväxt förutsätter ett gott innovationsklimat. Ett gott innovationsklimat skapar vi genom att ha en stor medvetenhet om immaterialrätt under innovationsprocessen. Då kan vi tillmötesgå och stötta företags strategier inom immaterialrätt på såväl nationell, europeisk som global nivå, säger Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på PRV och fortsätter:

– Tidigare i veckan presenterade Stefan Löfven det nationella innovationsrådet som ska stärka Sveriges innovationsförmåga och konkurrenskraft. Immaterialrätten är ett viktigt innovations- och affärsverktyg i det sammanhanget.

/Stina Lilja, PR-ansvarig på PRV

Kommentarer inaktiverade för Sverige, Europas fjärde mest innovativa land

Under immaterialrätt

Har Life Science en framtid i Sverige?


Utredningen om hur Life Science-sektorn kan stärkas i Sverige går in i slutskedet.

På uppdrag av regeringen har vår generaldirektör Susanne Ås Sivborg sedan i somras samordnat insatser för att identifierat utvecklingspotentialen för Life Science-företagen. Resultatet av arbetet kommer att ligga till grund för den Life Science-strategi som regeringen ska ta fram i höst.

Under förra veckan arrangerade Entreprenörskapsforum ett webbseminarium som angrep just huruvida Life Science har en framtid i Sverige eller inte. Susanne var en av talarna och hon underströk att tillgång till varaktigt kapital är en avgörande förutsättning för att Life Science företagen ska ha möjlighet att bedriva verksamhet i Sverige. Utvecklingstiderna i sektorn är väldigt långa.

Utredningen ska vara klar den 31 oktober 2014.

/Stina Lilja, PR-ansvarig på PRV

Kommentarer inaktiverade för Har Life Science en framtid i Sverige?

Under patent